Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť Naše rádio s. r. o.

I. Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Naše rádio s. r. o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

II. Základné údaje predávajúceho
Obchodné meno: Naše rádio s. r. o.
Sídlo: Ligurčeková 8 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
IČO: 52981061
DIČ: 2121262539
DIČ DPH: SK2121262539
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 145567/B.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4608 8591
SWIFT: TATRSKBX

Telefónne číslo: +421 951 490 708
e-mail: hometextilsk@mail.ru

Korešpondenčná adresa:
Naše rádio s. r. o., Ligurčeková 8 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice

III. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odoslaním objednávky kupujú ci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z
kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

IV. Uzatváranie kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)
Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom:
• vyplneného a odoslaného formulára zo strany kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho,
• e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu,
• telefonickej objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcemu

Objednávka musí obsahovať:
• meno a priezvisko kupujúceho (resp. obchodné meno kupujúceho)
• adresu jeho trvalého bydliska (resp. sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho), prípadne aj adresu na doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska
• e-mail
• telefónne číslo
• presný názov tovaru
• počet kusov
• cenu, spôsob jej úhrady
• požadovaný spôsob dodania tovaru
• ak je kupujúcim právnická osoba objednávka musí tiež obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH
Objednávka, ktorá nebude obsahovať požadované údaje, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená.
Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, nazvané ako „Potvrdenie objednávky“, ktoré je akceptovaním objednávky. Toto potvrdenie zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
• názov a cenu tovaru
• cenu prepravy
• adresu miesta doručen ia tovaru spolu s kontaktnou osobou
• podmienky a spôsob prepravy

Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za „Záväzné potvrdenie objednávky“.
V prípade, že by dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom mailu alebo telefonicky, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak
kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru ku kupujúcemu. Po tomto termíne nebude zrušenie objednávky akceptované.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným
potvrdením.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní vrátene, od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. – viac info tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102 – paragraf 7 odsek 1.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
• kupujúci odošle predávajúcemu mail s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).“ Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
• kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do obchoda predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
• vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, pôvodný obal sa nesmie otvárať, všetky ochranné nálepky musia byť na svojom mieste neporušené, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo na adresu trvalého bydliska, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný mail atď.)
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho časová dostupnosť. V prípade, že táto situácia vznikne, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedené späť na jeho účet alebo adresu v termíne do 15-kalendárnych dní.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
• na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
• odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod na použitie a daňový doklad.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

VII. Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
• prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie, ktorý si zmluvné strany dohodli vo výške 3 eur za deň,
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru,
• zaplatiť náklady na doručovanie tovaru,
• nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

VIII. Dodacie podmienky
Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Rozmery, farba a ostatné údaje o tovare umiestnenom v ponuke internetovej stránky predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Tovar doručuje predávajúci kupujúcemu na adresu zadanú zákazníkom v potvrdenej objednávke prostredníctvom:

    • prepravnej služby, spravidla do 7 pracovných dní,
    • osobný odber na adrese Vajnorská 10645/100, 831 04 Bratislava.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie.
Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny za objednaný tovar. Cena dopravy postou 3,9 Euro. Dopravné náklady hradí kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu prepravy.

IX. Kúpna cena, spôsob jej úhrady, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
• bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na účet vedený v Tatra banka a.s. v prípade platieb v mene EUR v SR
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4608 8591 (Tovar bude expedovaný až po pripísani platby na účet.)

• online platba kartou alebo bankovými tlačidlami. Platobná brána BESTERON predstavuje jednoduchý a bezpečný spôsob platby online. Pri platbe kartou je potrebné zadať údaje z platobnej karty. Vaša platba bude pripísaná behom pár minút. Týmto spôsobom zaplatíte platobnou kartou cez internet alebo rýchlym on-line bankovým prevodom. Tento spôsob platby nie je spoplatnený.
Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke : https://besteron.sk/
V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať : helpdesk@besteron.sk
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov a DPH.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

X. Zodpovednosť za vady tovaru
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické
poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke tohto internetového obchodu sa vzťahuje na:
• vady materiálov a na nedostatky vzniknuté pri výrobe
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zakúpeného v tomto internetovom obchode, ktoré vznikli:
• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• v dôsledku živelnej pohromy.
Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcami.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom uplynutí vzniká spotrebiteľovi nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.
Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

XI. Postup pri vybavovaní reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Pošlite nám e-mail, kde uvediete typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo faktúry a popis závady.

2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady a dokladom o zaplatení.

XII. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúkať výrobku kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
Ak je kupujúcim fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo, resp. číslo mobilné číslo a mailovú adresu.
Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú už pri potvrdení objednávky.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.
Náš internetový obchod si vyhadzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššiu uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

XIII. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke
elektronického obchodu predávajúceho.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.
Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.