Vrátenie tovaru

Obchodné meno: Naše rádio s. r. o.
Sídlo: Ligurčeková 8 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice
IČO: 52981061
DIČ: 2121262539
DIČ DPH: SK2121262539
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 145567/B.

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK37 1100 0000 0029 4608 8591
SWIFT: TATRSKBX

Vrátenie tovaru

(vzťahujúce sa na produkty predávané spoločnosťou Naše rádio, s.r.o. ako Predávajúcim)

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu do 14 dní vrátene, od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. – viac info tu: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-102 – paragraf 7 odsek 1.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
• kupujúci odošle predávajúcemu mail s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).“ Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
• kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
• kupujúci vyplní formulár na stiahnutie na tejto stránke a zašle ho spolu s tovarom.
• vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, pôvodný obal sa nesmie otvárať, všetky ochranné nálepky musia byť na svojom mieste neporušené, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo na adresu trvalého bydliska, a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z.

STIAHNITE SI FORMULÁR